Aleksandravėlės kaimo bendruomenės svetainė kraunasi!

Trumpametražiai filmukai GIMTINĖ KITU KAMPU

Trumpametražių filmukų apie Aleksandravėlės kraštą seriją „Gimtinė kitu kampu“ kviečiame žiūrėti Aleksandravėlės kaimo bendruomenės Youtube kanale (nuoroda čia).

Projektą „Gimtinė kitu kampu“ finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė

Informacija žemdirbiams

INFORMUOJAME ŽEMDIRBIUS

APIE MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTĄ IR REKONSTRUKCIJĄ

1.GRIOVIŲ REMONTAS

2022-iems metams Rokiškio rajono savivaldybei kaip ir kas metai skirtos dotacijos valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų remontui ir priežiūrai – 286 tūkst. eurų. Iš šio lėšų šaltinio numatoma remontuoti (su projektavimo paslaugomis) Pandėlio ir Rokiškio kaimiškojoje seniūnijose esančių 11,5 km melioracijos griovių ir juose esančių statinių.

2.REKONSTRUKCIJA

 • LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ,,INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS „PARAMA ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKAI“ PROJEKTAI

Šiemet toliau bus vykdomas 2021 m. pradėtas Rokiškio rajono savivaldybės investicinis projektas „Rokiškio rajono Kalvių ir Salų kadastrinių vietovių dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“. Numatyta rekonstruoti 24,64 km griovių. Rangovas – UAB „Rokmelsta“ (kontaktinis asmuo – įm. vad. Jonas Smalinskas, tel. nr. 8 698 04670). Projektas turi būti įgyvendintas – iki 2023 m. sausio mėn. Pasirašytos finansavimo sutartys dar dviem pagal aukščiau minėtą priemonę vykdomiems projektams:

,,Rokiškio rajono Neretėlės upės baseino dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 29 km griovių) ir

,,Rokiškio rajono Suvainiškio, Čedasų ir Žiobiškio kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 23 km griovių ir 1 tiltas).

Abu projektai turi būti įgyvendinti iki 2023 m. gruodžio mėn. Šiuo metu rengiami techniniai darbo projektai. Bendrasis investicijų kiekis kiekvienam projektui – 375 tūkst. Eur. Rokiškio rajono savivaldybė prie projektų prisideda 21 proc. – 787 50 Eur, ES lėšos sudaro 79 proc. – 296 250 Eur.

 • VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS INVESTICINIS PROJEKTAS

Bus tęsiamas Valstybės investicijų programos (VIP) lėšomis finansuojamas investicijų projektas „Rokiškio rajono melioracijos griovių rekonstrukcija“ (numatyta rekonstruoti 123 km melioracijos griovių). Rokiškio rajono savivaldybei šio projekto vykdymui numatytas valstybės finansavimas – po 737 tūkstančius eurų 2021 m. ir 2022 m. 2021 m. rekonstruota 61,65 km melioracijos griovių. Šiemet iš Valstybės investicijų programos numatomi vykdyti projektai:

1. „Rokiškio rajono Obelių seniūnijos Aleksandravėlės, Antanašės ir Gindvilių kadastrinėse vietovėse griovių  ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 16,169 km griovių). Rangovas – Jungtinės veiklos grupės UAB „Rokmelsta“ ir UAB „Stamela“ (kontaktinis asmuo – įm. vad. Jonas Smalinskas, tel. Nr. 8 698 04670);

2. „Rokiškio rajono Juodupės seniūnijos Didsodės kadastrinės vietovės griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 9,943 km griovių). Rangovas – UAB „ Biržų ranga“ (kontaktinis asmuo – objekto statybos darbų vad. Deimantas Simėnas, tel. nr. 8 615 53275);

3. „Rokiškio rajono Jūžintų seniūnijos Jūžintų kadastrinės vietovės griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 21,309 km griovių). Rangovas – Jungtinės veiklos grupės UAB „Rokmelsta“ ir UAB „Stamela“ (kontaktinis asmuo – įm. vad. Jonas Smalinskas, tel. nr. 8 698 04670).

________________________________________________________________________________

Vykdomų remonto ir rekonstrukcijos darbų schemos pateiktos Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, adresu: https://rokiskis.lt/skelbimai/informuojame-zemdirbius

Kilus klausimams galite kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių tel. nr. (8 458) 51 686, mob. tel. nr. 8 658 13 251, el. paštas d.zekaite@post.rokiskis.lt.

____________________________________________________________________________

APIE ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. KAIMO PROGRAMOS (KP) PARAMĄ

Primename, kad 2022 m. bus tęsiama KP priemonė kompensuojant ūkininkų ar žemės ūkio paskirties žemės savininkų išlaidas, patirtas šalinant melioracijos gedimus.

                      Norėdamas vykdyti melioracijos įrenginių gedimų remontą ūkininkas ar žemės savininkas:

 • pirmiausia kreipiasi į Žemės ūkio skyriaus melioracijos specialistą (tel. nr. (8 458) 51 686, mob. te. nr. 8 658 13 251, el. paštas d.zekaite@post.rokiskis.lt.) konsultacijos ir techninių dokumentų bei pateikia prašymą dalyvauti programoje;
 • atlikus melioracijos gedimų tyrinėjimo darbus, taip pat prieš vykdant gedimų šalinimo darbus, asmuo telefonu informuoja Žemės ūkio skyriaus melioracijos specialistą;
 • gedimus pašalinus, rangovas,  ūkininkas ir du Žemės ūkio skyriaus melioracijos specialistai pasirašo darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriame įtraukiama nuostata, kad melioracijos gedimo remonto darbų garantinis laikotarpis yra 5 metai;
 • asmuo KP komisijai pateikia dokumentus (nuotraukas), pagrindžiančius melioracijos gedimo faktą ir remonto vykdymo  darbus, darbų perdavimo-priėmimo aktą, išlaidas pagrindžiančius ir išlaidas  patvirtinančius dokumentus, galiojančią žemės deklaraciją (pagrindiniai duomenys apie žemės plotą) ar žemės nuosavybės dokumentus, prašymą kompensuoti patirtas išlaidas.
 • KP komisija ne vėliau kaip per vieną mėnesį išnagrinėja pateiktus dokumentus ir priima sprendimą. Gali būti kompensuojama iki 500 eurų.

Š. m. potvynis dar labiau iškėlė ir  paaštrino drenažo gedimų (ypač užsisenėjusių)  bėdas. KP komisijos sprendimu dalis 2022 m. KP lėšų buvo nukreipta įsisenėjusių drenažo gedimų gyvenvietėse, kurių nėra būdų sutvarkyti iš kitų finansavimo šaltinių, remontui. KP priemonė -–žvyro, panaudoto vietiniams keliams remontuoti, pirkimo išlaidų kompensavimas – š. m. nebus vykdoma.

APIE PARAIŠKAS MIŠKŲ PREVENCIJAI NUO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ ŽALOS IR BEBRAVIEČIŲ ARDYMUI

Žemės sklypų savininkams, valdytojams ar naudotojams primename, kad iki einamųjų m. gegužės 1 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje (Respublikos g. 94, Rokiškis, arba  el. paštu savivaldybe@post.rokiskis.lt) priimamos paraiškos dėl prevencijos priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui bei bebraviečių ardymo darbams kompensuoti. Teikiant paraišką būtina pateikti žemės sklypo valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, sklypo planą ar schemą ir kitus dokumentus. Paraiškos forma ir prevencijos priemonių diegimo tvarkos aprašas skelbiamas savivaldybės tinklapyje (https://rokiskis.lt/naujienos/patvirtintas-prevencijos-priemoniu-kuriomis-siekiama-isvengti-medziojamuju-gyvunu-daromos-zalos-diegimo-rokiskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-finansavimo-tvarkos-aprasas/), kilus klausimams skambinkite tel. 8 616 02964.

APIE Š.M. PASĖLIŲ DEKLARAVIMĄ

Š. m. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas vyks nuo balandžio 19 d. iki birželio 14 d. Pavėluotai paraiškos bus priimamos iki liepos 8 d. (už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 proc.).

Pagrindiniai šių metų deklaravimo pakeitimai:

 • Pareiškėjai, kurie nelaiko gyvulių, galės mulčiuoti ne didesnį pievų plotą nei 10 proc. viso deklaruoto ploto (anksčiau buvo 3 proc.).
 • Pareiškėjai, kurių laikomų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudaro mažiau kaip 0,3 SG pievos hektarui, atsižvelgiant į tai, kuri sąlyga palankesnė, galės mulčiuoti tokį plotą, kurį padengia SG, arba ne didesnį pievų plotą nei 10 proc. viso deklaruoto ploto.
 • Pievas galės mulčiuoti pareiškėjai, Ūkinių gyvūnų registre įregistravę ne mažiau kaip 5 bičių šeimas (1 bičių šeima padengia 0,59 ha).
 • Taisyklėse apibrėžta, kad juodasis pūdymas turi būti bent kartą po birželio 1 d. įdirbtas taip, jog jame nebūtų subrendusių ir žydėjimo stadiją pasiekusių piktžolių.
 • Nurodyta, kad plotai, kuriuose atvirame ir (ar) uždarame grunte auginami klasifikatoriaus V grupės (kodai: OBS, KRL, SLS, VYS, TRS, KTS, ASU, JSU, RSU, BSU, AVU, ARU, BRA, BRU, SVU, ŠIU, GEU, BKU, MĖU, SPU, ŽEU, PUU, ŠAU, ERK, GUD, ŠRM, SMD, AKT, RŠT, OŽE) augalai kaip sodinukai, skirti persodinti kitoje vietoje arba dėl ūglių, skiepų ar poskiepių, turi būti deklaruojami kaip medelynai klasifikatoriaus kodu MED „Medelynai“.
 • Pareiškėjams, siekiantiems gauti susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus, sumažinta sėklos norma 10 kg/ha, išskyrus vasarinius kviečius, kurių norma didinama nuo 170 iki 200 kg/ha.
 • Tuo atveju, kai žolės auginamos sėklai, joms netaikomi šienavimo reikalavimai, bet tokių augalų plotuose derlius turi būti nuimtas iki einamųjų metų spalio 1 d.
 • Papildyti susietosios paramos už vaisų, uogų ir daržovių auginimą atvirajame grunte reikalavimai – įdirbtoje ariamojoje žemėje iki derliaus nuėmimo ūkininkai turi užtikrinti, kad auginamos daržovės dominuotų.
 • Patikslinti reikalavimai nuotraukoms, teikiamoms mobiliąja programėle „NMA agro“ – ūkininkai, prašantys susietosios paramos už bendrą vaisų, uogų ir daržovių auginimą atvirajame grunte 3 ha ir didesnį plotą, turi pateikti nuotraukas iš kiekvieno lauko kelių skirtingų vietų, kur aiškiai matytųsi užaugintas derlius ir bendras lauko vaizdas.
 • Deklaruojant už juodąjį pūdymą pareiškėjai negalės prašyti kompensacinių išmokų pagal KPP priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“.

Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjai gali deklaruoti tik tuos valstybinės žemės plotus, kuriuos pareiškėjas teisėtai naudoja ar valdo. Šiems plotams įbraižymo metu patenkant į „valstybinės žemės“ ir (arba) „laisvos valstybinės žemės“ sluoksnius, tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentai turi būti įregistruoti Valdų registre iki paraiškos patvirtinimo ir (ar) keitimo datos, kitu atveju nebus galima įbraižyti valstybinės žemės plotų. Įbraižant valstybinės žemės plotus yra taikoma 10 proc., bet ne daugiau nei 1 ha paklaida laukui.

Dėl pasėlių deklaravimo žemdirbiai pirmiausia turi kreiptis telefonu į seniūnijų žemės ūkio specialistes pagal valdos registracijos adresą dėl išankstinių paraiškų paruošimo ir detaliau išsiaiškinti tolesnę, kiekvienam pareiškėjui individualiai aktualią veiksmų seką.

Darbuotojų kontaktai:

Rokiškio kaimiškoji sen., Marė Jasinevičienė, tel. 8620 14018

Obelių sen., Neringa Vaikutė, tel. 8658 36540

Kriaunų sen., Gintarė Vinciūnienė, tel. 8654 61023

Panemunėlio sen., Egidija Gasiūnienė, tel. 8616 16207

Kazliškio sen., Irina Barauskienė, tel. 8616 02964

Juodupės sen., Birutė Indrelienė, tel. 8655 63437

Jūžintų sen., Vilmantas Sirvydis, tel. 861224336

Pandėlio sen., Zita Bernotienė, tel. 8601 53729

Kamajų sen., Loreta Barauskaitė, tel. 8615 45103

APIE ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS APŽIŪRAS

Traktorių, savaeigių važiuoklių, kelių tiesimo mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros pagal grafiką šiemet prasidės nuo birželio 1 d.  Numatomą apžiūrų laiką skelbsime vėliau.

Viščiukus skaičiuojame rudenį

Aleksandravėlės kaimo bendruomenė suskaičiavo, ir nori su visais pasidalinti, kuo praturtėjo Rokiškio rajono savivaldybės ir Lietuvos Žemės ūkio ministerijos finansuojamų projektų dėka:

„Pagal NMA prie ŽŪM finansuojamą projektą „Sau ir svečiams įsigijome 20 mobilių suolų, kurie labai reikalingi Širvynės ir kitų bendruomenės renginių metu. Degučiuose, poeto Pauliaus Širvio tėviškėje pastatyta scena–žaginys-pavėsinė, langas fotografavimuisi, lauko informaciniams stendams padaryti plakatai „Pauliaus Širvio įmintos čia pėdos“.

Talkų metu įrengta laužavietė, sukrautas žaginys. Gyvenvietės skverelyje atnaujinta poetui Pauliui Širviui atminti skirta Ipolito Užkurnio medžio skulptūra „Aš – beržas“, įrengtas senjorų ir anūkų kampelis, kuriame pastatytas treniruoklis ir žaidimų namelis su čiuožykla. Jais džiaugiasi mažieji Aleksandravėlės gyventojai ir pas senelius atvykstantys anūkai. Gyvenvietėje pastatyti informaciniai lauko stendai (skelbimų lentos). Anksčiau informacija buvo kabinama ant medžių ar pašto dėžučių. Juk ir mažiems kaimeliams reikalinga civilizacija!

VARDAN TOS LIETUVOS!

Rokiškio savivaldybės finansuojamo kultūros nevyriausybinių organizacijų projekto „Vardan tos Lietuvos“ dėka, skverelyje ant naujo stiebo suplevėsavo Lietuvos valstybinė vėliava, pagaminti vartai į Pilenės kalnelio erdvę, apdovanoti puokščių ir kompozicijų prie sodybų autoriai, vokalinio – instrumentinio ansamblio „Šypsena“ dalyviai pasipuošė juostomis prie tautinių drabužių, vyko šakočių edukacija bendruomenės nariams. Sukurtas video filmukas „Vardan tos Lietuvos!“

 „GRAŽI GAMTINĖ MANO

Rokiškio rajono savivaldybės finansuojamo jaunimo iniciatyvų projekto „Graži gamtinė mano“ metu surinkta informacija apie Aleksandravėlės parapijai priklausančius kaimus, atspausdinti plakatai ir brošiūros „Graži gimtinė mano“, lankytinų vietų žemėlapis su objektų koordinatėmis, suorganizuotas pažintinis lobių ieškojimo žaidimas „Aplankiau“, naudojant pasaulinio žaidimo „Geocaching“ programėlę, kurio objektai stebimi, reikalui esant atnaujinami. Daugiausiai objektų aplankę projekto dalyviai gaus prizus. Jaunimas dalyvavo ir talkininkavo ruošiantis Valstybės dienai ir bažnyčios 225 metų jubiliejui bei kituose darbuose“.

Finansuotas projektas „Sau ir svečiams“

Projekto lėšomis bus įsigyta suolų šventėms, impregnuojama J. Užkurnio medžio skulptūra ,,Aš – beržas“, įrengti lankytinų vietų stendai, tvarkoma scena-žaginys Pauliaus Širvio teviškės vietoje Degučiuose, įrengtas langas fotgrafavimuisi, įsigytas treniruoklis senjorams ir kt. Gaila, kad pagal teiktą projektą nefinansuojamas stiebas vėliavai… Teks ieškoti kitų įsigyjimo galimybių.

Kviečiame dalyvauti konkurse!

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija paskelbė piešinių konkursą „Saugus eismas kelyje 2021“. Šeši konkurso nugalėtojų darbai bus perpiešti ant autobusų stotelių paviljonų. Visą Lietuvą apimančiame konkurse kviečiami dalyvauti švietimo ir ugdymo įstaigų mokiniai, nevyriausybinių organizacijų nariai, bendruomenės.

Dalyviai kviečiami registruotis iki kovo 31 d. (el. p. neringa.makaveckiene@lakd.lt), o darbus pateikti iki balandžio 30 d.

Daugiau informacijos apie konkursą: Konkursas „Saugus eismas kelyje 2021“ | VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (lrv.lt)

Aleksandravėlės parapijos e-muziejus

Visus bendruomenės narius kviečiame prisijungti prie Aleksandravėlės parapijos E-Muziejaus Facebook grupės!

Prie grupės galite prisijungti čia ( https://www.facebook.com/groups/aleksandravelesemuziejus )

Atšaukiamas renginys

Lapkričio 6 dieną buvo numatytas renginys kultūros namuose tautodailės metams paminėti. Dėl karantino renginys atšaukiamas.

Šakočių kepimas karantino metu

Dėl karantino nevyks šakočių kepimo edukacinės programos grupėms. Bendruomenės nariai gali ateiti ir išsikepti šakočius kaip ir anksčiau. Dėl laiko Susiderinti telefonu 8 699 128 40.

Kviečiame į atlaidus!